woensdag 21 mei 2014

Gekroonde Schijtlijsters

 Gekroonde Schijtlijsters


Wat worden we overspoeld met een oranje gekleurde derrie van loftuitingen over een scheidend ?staatshoofd?.
Wederom lezen we, dat mevrouw in 33 jaar maar liefst 145 miljard Euro aan orders heeft binnengesleept. Wederom gebaseerd op een flut-rapport door een gekochte flut-professor, die er zelf niet eens in gelooft.
Aan de lopende band wordt ons op het hart gedrukt, dat we vooral geduld moeten hebben en de ?nieuwe koning? een kans moeten geven om zich waar te maken.  Hoeveel tijd denken ze daar voor nodig te hebben? Weer tweehonderd jaar?
 Willem Alexander

 Koninkrijk En De Grondwet

 Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!(Dat beloof Ik!)
Deze eed door een nep-koning heeft geen enkele waarde. Alle wetten zijn tot stand gekomen door illegaal handelen. Alle wetten worden overruled door EU regelgeving en zijn derhalve dubbel illegaal. Als de nep-koning het grondgebied van de nep-staat Nederland moet verdedigen, is hij snel klaar: er is niets te verdedigen en er is inmiddels ook niets meer om MEE te verdedigen sinds Defensie professioneel is doodgeknuppeld.
Deze hele farce kan wat ons betreft achterwege blijven. Niemand heeft ervoor kunnen kiezen, niemand kan er iets tegen doen en niemand heeft enige invloed op het bestuur van deze nep-staat. Wij zijn aan een nep-koning niets verplicht?..gezien het soort criminelen waar hij mee omgaat. En wat weten wij nog niet? Ongeveer 99%??
eenbeetjedom
Wij erkennen deze nep-koning niet als staatshoofd, noch als regeringshoofd, noch als voorzitter van de overbodige Raad van State en niet als leverancier van de volgende nep-koningin.
Want hoe zit het werkelijk?


NEDERLAND WORDT ILLEGAAL BESTUURD

Vanaf 14 mei 2012 zit Nederland zonder wettige regering.
In de meidagen van 1940 werd het de regering en de ?koninklijke? familie van destijds te heet onder de voeten en vluchtten zij naar Engeland, waarbij dus automatisch grondwettelijk afstand werd gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. Tot zijn niet onverdeelde genoegen riep de aftredende majesteit het ambtenaren-apparaat ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn. Zodoende kon de topambtenarij vermeend straffeloos voor het Nazi-bewind aan de slag.
Omdat de regering onder leiding van Wilhelmina (adoptiefnaam voor Paulientje de Ranitz) het hazenpad koos, werd grondwettelijk de regering opgeheven, vanwege het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:
?In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.?
Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft zij met haar twee vingers in de lucht het volgende aan het Nederlandse volk p;echtig gezworen, beloofd en toegezegd:
?Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!?
EEDBREUK ? Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandse Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen die met moeite of zelfs niet eens de Lagere School heeft doorlopen, kan dit begrijpen. Maar je hoort de politici in Den Haag of doorgestudeerde zogenaamde ?staatsrechtgeleerden? nergens over. Daaruit kunnen we dan de conclusie trekken, dat omgekochte struisvogels het hier sinds die tijd voor het zeggen hebben, althans op zijn minst het onbevoegd gezag faciliteren.
Struisvogelpolitiek
Het vestigen van een regering is pas wettig, als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de ?oranje?s?, niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geïnstalleerd en ook niet in 1945, toen de onwettige koningin weer plaats nam op de troon. Alsof er geen afstand van de regering was gedaan. Maar een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging, een eerste vereiste voor de legitimiteit van een staatsvorm.  Alle tegenwerpingen in de trant van ?er is toch democratische besluitvorming geweest? snijden geen hout. Er is vrijwillig afstand gedaan van de regering, het vluchten van het voltallige kabinet heeft dat bevestigd.
Het betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, het lands- en lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd, voorafgegaan door het vastleggen een volks-souvereine grondwet. Alles moet worden gelegaliseerd door een volksraadpleging. Men (de luxueus zittende, doch onbevoegde bestuurders) ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te ?integreren? in de Europese Unie.  Ook hier is door het Nederlandse volk NIET mee ingestemd, getuige het enige referendum wat hier ooit heeft plaatsgevonden. Onbevoegden dragen gezag en soevereiniteit over aan een ongekozen en dus onbevoegd Europees gezag.
Omdat deze illegale overdracht gepaard gaat met het wegvloeien van onze spaartegoeden naar het banken-kartel en de arme tak van de Europese Unie, is het tij misschien nog te keren.
Nederland is niet bevrijd

  
narco- & bananen-monarchie

Wij voelen ons persoonlijk verplicht aan niets en niemand, totdat het bevoegd gezag is gevestigd bij volksraadpleging, een nieuwe grondwet en gekozen bestuurders. Ook moeten rechters, legerbevelhebbers en politie-commissarissen verkiesbare functies zijn.
In dat proces moet het geweldsmonopolie weggehaald worden bij de staat, die daarmee gelijktijdig buiten de wet wordt geplaatst. Een ?staat? is geen rechtspersoon, een ?staat? is een abstract begrip op een topografische kaart.
Nederland is nog steeds bezet gebied, niet bevrijd in 1945, doch door het Anglo-Amerikaanse machtsblok herbezette protectoraat der Lage Landen, inmiddels verworden tot een narco- & bananen-monarchie aan de Noordzee. Om opnieuw te beginnen moeten we niet meer meewerken aan de instandhouding van het illegale en onbevoegde gezag. Niet meer stemmen en zoveel mogelijk rotzooi verspreiden over een illegaal ?koningshuis?, een illegale ?regering van amsberg? en een illegale politieke kliek van meelopers en corrupte en omgekozchte gechanteerden. Parlementariërs vertegenwoordigen het volk niet, zij staan op de loonlijst van de Rijksoverheid, u snapt dan direct waar de loyaliteit van deze rijksambtenaren ligt.
Mocht van dit alles het tegendeel worden bewezen, behouden we alsdan het recht voor door middel van een referendum te bepalen wat de voortgang zal worden.
Het gaat niet op, te stellen, dat de wetten zijn aangepast aan de situatie - ook dat was en is volstrekt illegaal.
Een onbevoegd gezag kán namelijk helemaal geen wettelijke maatregelen nemen!
Koning Willem IV (2013-2015)
Nep-koning Willem de Laatste
De hele toestand is van een beschamend laag allooi en diep triest dat een heel volk van 17 miljoen mensen zich mee laat slepen in een onnozel sprookje. Geleerden, knappe koppen, kritische columnisten en wetenschappers, nauwelijks zijn er zelfstandig denkenden tussen te vinden, die ook vinden dat het zo niet kan. Een nep-koning van obscure komaf en uiterst dubieuze connecties gaat een holle eed zweren en direct breken. Tekent alle wetten, wil inhoudelijk met de politiek bezig gaan, heeft zijn nep-koningin niet onder controle. De verwachting is dat hij blunder op blunder stapelt en dat half politiek Den Haag full-time bezig zal zijn met het beschermen van ?s mans belangen. Een bij gelegenheid met veter en blik volgehangen flapdrol, die nog nooit heeft gewerkt, gestudeerd, nagedacht of tot aan de poorten van de hel gevechtservaring heeft opgedaan. Hij gaat het volk ?verdedigen met geheel Zijn Vermogen?. Deze nep-koning moet er dan maar eens voor zorgen dat we hier ALLE goudvoorraden terug krijgen.
Wij erkennen Willem de Laatste NIET.
Alle kretologie ten aanzien van zijn holle titels gaan aan ons voorbij. Er is geen begin van respect voor klaplopers van zijn kaliber. Zelfs niet als hij een algemene amnestie afkondigd voor onterecht opgesloten kritische geesten. Voor ons bestaat een nep-koning alleen in een reservaat met een hek zo hoog als de Domtoren. Nep-koningen en zijn nep-familie horen in een toneelstukje thuis en moeten belasting betalen als ze het onwaarschijnlijke presteren: inkomen genereren op eigen kracht.
Nederlanders moeten ingrijpen, om te beginnen maar eens een referendum tegen ?het Europese Project? organiseren. Als de meerderheid beslist dat we er uit moeten, is het met de nep-koning gedaan, over en uit. Want dan ruiken de Nederlanders bloed en zullen ze onze verhalen nóg eens een keer goed gaan lezen. En concluderen dat de onderste steen dan toch maar eens boven moet komen!

Identiteitsfrauderende Criminele Belastingontduikers


Follow the money. Waar deze nep-familie hun geld heeft geparkeerd, daar is de vluchthaven, daar is het doel. Kijkt u nog even naar de kop van de website: de damvlucht. Willem de Laatste zet het op een lopen, als zijn lakeien dat ook doen, want nep-koningen leven in een andere wereld. Hij is gewaarschuwd, als de Nederlanders bloed ruiken en zijn lakeien krijgen het benauwd, dan gaat het hem waterig door de pantalon lopen.
Wij erkennen ook geen gekroonde schijtlijsters?..donder dus eigenlijk ook maar gewoon direct op?..
Willem de Overbodige wordt op 30 april 2013 Willem de Laatste, een nep-koning, vluchtgevaarlijk, laf, onnozel en zwaar gechanteerd door zijn ontbrekende intellect. Onderstaande collectie van Gerard de Boer geeft aan, dat de zogenaamde ?oranjes? vanaf Paulientje de Ranitz (midden) meer moeten worden gezien als identiteitsfrauderende criminele belastingontduikers. De laatste Oranje is in 1702 met fatale gevolgen van zijn paard gedonderd, wat daarna kwam is een bonte verzameling bastaarden en adoptiekinderen. Als het er op aankomt zijn ze bang, doodsbang?. en inderdaad: ?dat moet hier koning worden?

Bijbehorende url: http://www.anarchiel.com/index.php?URL=https%3A%2F%2Fherstelderepubliek.wordpress.com%2F2013%2F01%2F29%2Fwillem-de-laatste-een-nep-koning-in-een-nep-staat%2F

Geen opmerkingen:

Een reactie posten